Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti AMTZ sro
I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AMTZ sro, IČO: 607 41 228, DIČ: CZ607 41 228, sídlom Traubova 1554/22, PSČ 602 00, evidovaná u registračného súdu v Brne pod spisovou značkou C18351 ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.amtzshop.cz v sekcii "O nás".

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zák. č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby prepravy", a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenie objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpi produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.
Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.


Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať obvyklé bydlisko v inom štáte než Českej republike a voľba práva či prorogace súdu nebudú prípustné.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu AMTZ sro, IČO 60741228, Traubova 22, 602 00 Brno. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.amtzshop.cz. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formláře vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
III. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni
IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatky (RP pod.) Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúci prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom elektronického obchodu na www.amtzshop.sk (ďalej len "e-shop")
elektronickou poštou na adrese shop@amtz.eu
telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods 7 obč. Z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
AMTZ s.r.o.
Traubova 22
602 00 Brno

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplné, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, (aj s visačkami uvádzajúcimi tovaru, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom) v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od odstúpenia.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemožno spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov,
spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či čiastka bude odobratá v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. Z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a nasl. zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Osobných údajov v zmysle § 4 písm. A) zákona 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov).
VII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

platba v hotovosti pri nákupe,
platba vopred bankovým prevodom,
na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv dobírečné - viď "Spôsoby dopravy"),.
platba na faktúru (u stálych, alebo zmluvných odberateľov), po dohovore

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

VIII. Dodacie podmienky
Osobný odber:


Zasielanie prepravnou službou - ČR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr GLS, alebo Českou poštou sp. Podmienkou je objednávka prijatá do 12:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do ČR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr GLS. Podmienkou je objednávka prijatá do 11:00. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu do 24 hodín (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená) z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).

Ceny dopravy nájdete na webovej stránke www.amtzshop.sk.


Zásielky ťažšie ako 40 Kg a prekračujúce maximálny obvod 3 m:

Preprava zdarma neplatí pre zásielky prekračujúce celkovú váhu v jednej zásielke 40 Kg a keď obvod zásielky prekračuje v súčte 3 m V tomto prípade je cena prepravy stanovená individuálne po dohovore s odberateľom. Cena je potom stanovená podľa celkovej hmotnosti zásielky, veľkosti a vzdialenosti na ktorú je prepravovaná.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu shop@amtz.eu, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).

X. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Amtzshop.sk a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Odporúčáme najskôr využiť kontakt pre vyriešenie vzniknutej situácie.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2012. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imgReklamácia imgiva img30.04.2013 09:56